четвер, 17 січня 2019 р.

Михайло Попов: До 125-річчя з дня народження

Навесні 2018 р. виповнилося 125 років з дня народження одного з найвидатніших ботаніків Радянського Союзу Михайла Григоровича Попова (1893–1955).

Фото взяте з першого тому збірки вибраних праць М.Г. Попова "Филогения, флорогенетика, флорография, систематика" (1983 р.)
 Михайло Григорович Попов народився 5 квітня 1893 р. у м. Вольськ Саратівської губернії. У 1902–1910 рр. навчався у Вольському реальному училищі, по закінченню якого вступив на фізико-математичний факультет Саратівського університету. Згодом він перевівся до біологічного відділення фізико-математичного факультету Казанського університету (1911–1913 рр.), а ще пізніше - до Петроградського університету, який і закінчив у 1917 році, отримавши спеціальність "біолог – ботанік". Вже з юнацьких років М.Г. Попов відчував потяг до природничих наук, бажання пізнати природу, активно цікавився, крім того, хімією, астрономією, географією. З огляду на скрутне матеріальне становище, вже під час навчання М.Г. Попов він був змушений вести приватні уроки, брати участь у різних роботах, у тому числі експедиційних. У 1913 році відомий російський ботанік Іван Іванович Спригін запросив Михайла Попова взяти участь у геоботанічному обстеженні колишньої Чернігівської губернії. Так, у 1913 р. М.Г. Попов уперше відвідав Україну, дослідивши південну частину Конотопського повіту і частково Новгород-Сіверський повіт (нині – Сумська обл.), а також Суразький та Мглинський повіти, нині розташовані на території Російської Федерації. Гербарні матеріали, зібрані ним у цій поїздці, зберігаються у Пєнзенському краєзнавчому музеї. Цікаво, що участь у даній роботі також брали двоє інших студентів – Михайло Культіасов (Харківський університет) і Євген Коровін (Московський університет), які згодом стали видатними ботаніками-фахівцями з вивчення рослинного покриву Середньої Азії і колегами Михайла Григоровича у Ташкенті. У цьому ж 1913 р. М.Г. Попов, продовжуючи співпрацю з І.І. Спригіним, у рамках грунтово-геоботанічних досліджень Відділу земельних покращень під керівництвом відомого грунтознавця М.О. Дімо, уперше відвідав Середню Азію, захопившись цим унікальним регіоном на все життя. Після цієї експедиції в усі свої студентські роки він став щорічно виїзджати до Туркестану, досліджуючи у 1913 р. Кизил-Куми і Голодний степ, а у 1914–1916 рр. – гори Могол-Тау та Західний Гіссар. У 1917–1919 рр. М.Г. Попов працював асистентом у Саратівському університеті, обробляючи свої численні гербарні колекції, а з організацією у 1919 р. Туркестанського державного університету у м. Ташкенті став одним з перших учених-добровольців у розбудові цієї новоствореної установи.

Середньоазійський період діяльності Михайла Григоровича був одним з найпродуктивніших і тривав з 1920 по 1944 рік (з невеликою перервою на роботу у відділі плодівництва Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових культур ВАСГНІЛ у Ленінграді у 1927–1930 і 1932–1933 рр. та у Батумському субтропічному ботанічному саду на Кавказі у 1938–1939 рр.). За цей час він змінив декілька установ: Туркестанський (пізніше – Середньоазійський) державний університет (1920–1928 рр.), Середньоазійське відділення Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових культур ВАСГНІЛ (Ак-Кавак біля м. Ташкенту, 1928–1929 рр.), Туркменське відділення Всесоюзного інституту рослинництва ВАСГНІЛ (м. Кара-Кала, 1930–1932 рр.), Казаська база (філія) АН СРСР (1933–1938 рр.) і Казаський державний університет у м. Алма-Ата (1934–1938 рр.), Узбецький державний університет (1940–1941 рр.), Військово-ветеринарна академія Червоної Армії (під час евакуації, 1942–1944 рр.) та Всесоюзний науково-дослідний інститут каракульництва та пустельних пасовищ (1943–1944 рр.) у м. Самарканді. Саме у цей період Михайло Григорович сформувався як видатний науковець, досліджуючи проблеми генезису флори і рослинності Середньої Азії як частини Середзем'я та роль гібридогенних процесів у походженні флори регіону.

Український період діяльності пов'язаний з переїздом Михайла Григоровича у 1944 р. до Києва, а згодом, у 1945 р., – до Львова, де він очолив відділ географії вищих рослин Львівської філії Інституту ботаніки АН УРСР та кафедру вищих рослин біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, пропрацювавши там до січня 1948 р. За цей час Михайло Григорович здійснив низку експедицій у Карпати, зібравши значні гербарні колекції. Віхою його роботи в Україні є фундаментальна монографія "Очерк растительности и флоры Карпат", що вийшла друком у 1949 р. і містить нарис рослинного покриву Карпат, його районування, цікаві ботаніко-географічні та флорогенетичні дані щодо поділу Бореальної області і генезису її флори, а також зведений список видів, зібраних ним під час подорожей (у тому числі декілька нових для науки таксонів).

У 1948 р. М.Г. Попов переїздить на Далекий Схід, де очолює Грунтово-ботанічний сектор Сахалінської філії АН СРСР. Під час нетривалого сахалінського періоду (1948–1950 рр.) він досліджував рослинний покрив Сахаліну, опублікувавши декілька невеликих флористичних праць.

Останнім періодом діяльності Михайла Григоровича був іркутський. З 1950 р. він очолив лабораторію флори та геоботаніки Відділу біології Східносибірської філії АН СРСР. До самої смерті від займався вивченням флори Східного Сибіру, щорічно здійснюючи експедиції в Іркутську, Читинську області, Бурятську АРСР, зокрема й на озеро Байкал. Колективом під його безпосереднім керівництвом був заснований гербарій Східного Сибіру, який нині носить його ім'я. Фундаментальною працею, що підсумувала продуктивну п'ятирічну діяльність М.Г. Попова в Іркутську, стало двотомне зведення "Флора Средней Сибири", яке вийшло друком відразу після смерті ученого та отримало премію Президії АН СРСР.

Михайло Григорович Попов – видатний учений-ботанік, автор понад 130 наукових публікацій. Він описав понад 400 нових для науки таксонів. На його честь було названо близько 70 видів та два роди: Popoviocodonia Fed. (Campanulaceae) i Popoviolimon Lincz. (Limoniaceae). Наукова спадщина ученого ще потребує детального вивчення та переосмислення у майбутньому, але можна без заперечень стверджувати, що оригінальні ідеї М.Г. Попова на розвиток флор та походження квіткових рослин є вагомим внеском у ботанічну науку.

Дуже цікавою є автобіографія ученого, яка, хоча й неповна і містить деякі, на мій погляд, не зовсім некоректні вислови автора у бік інших ботаніків того часу, цілком розкриває його особистісні якості і характеризує як різку, але добру і повністю захоплену вивченням природи людину, неймовірно талановиту як у науці, так і у творчості.

"Мне кажется, гениальность, талант ученого и состоит именно в способности видеть вещи не с той стороны, с которой их видит или способно видеть большинство людей, нормальные умы; подходить к вопросу иначе, не с того конца, с какого подходит обыкновенный ум, а с, казалось бы, случайного и несущественного пункта, который, однако, как оказывается, дает ключ к разгадке или пониманию вопроса. Гениальный ум – это аберрация, сильное уклонение от обычного строения человеческого мозга, от нормы. Когда читаешь, например, «Математические начала естественной философии» Ньютона, то поражаешься именно его способностью мыслить вещи не так, иначе, чем мыслят их или мыслили другие люди и, казалось бы, и нам нормальным их мыслить. Недаром гении вроде Ньютона по временам впадают в сумасшествие; структура их мозга слишком необычна, им очень немного нужно, чтобы совсем выйти за пределы понятного с точки зрения нормальных людей"
(З автобіографії М.Г. Попова)

"Михаил Григорьевич не был снисходительным, мягким в обращении человеком. Он порою даже резко высказывал свои мнения. Но наряду с этим, он был трогательно добрым человеком, мужественно добрым без фальши и сюсюканья.
Важнейшей чертой Михаила Григорьевича являлось его поразительное трудолюбие. Когда было нужно, он брался за любое дело и хорошо его выполнял, никогда не гнушаясь «черновой работы» как при научных исследованиях, так и в быту...
М.Г. Попов был представителем поколения романтиков в науке. Вся его жизнь – это подвижничество без тени корысти, карьеризма и угодничества"
(Зі статті Ф.Е. Реймерса, 1960 р.)

"Михаил Григорьевич охотно передавал молодежи свои знания и опыт работы; он открывал своим ученикам глаза на новые удивительные явления природы. Слушали его с захватывающим интересом, поражаясь тому большому запасу знаний, которым он владел.
Для Михаила Григорьевича любой вид растений был не просто морфологической единицей, произрастающей на данной территории, он ярко представлял ареал этого вида, хорошо знал историю его происхождения.
Когда довелось вместе с ним описывать растительность какой-нибудь местности, он уверенно называл две-три сотни видов, зная на память авторов, и тут же добавлял: «Это элемент среднеевропейский, это средиземноморский, это арктический» и т. д.
Я как-то спросила Михаила Григорьевича: «Как могли Вы, храня в памяти названия тысячи видов растений, помнить и авторов, их описавших?». Михаил Григорьевич ответил: «Я запомнил их просто так, как музыкант запоминает ноты, ибо природа для меня – музыка».
Даже когда ему встречалось незнакомое растение, он каким-то лишь ему присущим чутьем угадывал его. Помнится мне, в Крыму мы, группа флористов, подошли к одному оригинальному растению. На нем не было ни цветов, ни плодов, ни даже стебля, лишь огромнейшие прикорневые листья поднимались вверх. После долгих рассуждений мы пришли к выводу, что растение принадлежит к семейству бурачниковых, но род его сразу никто не смог определить даже приблизительно.
Михаил Григорьевич сказал первым: «А знаете, это эндемичный крымско-кавказский вид Solenanthus Biebersteinii DC., и я его в природе вижу впервые». «Как же могли вы догадаться?» – спросила я. – «Логикой, сердцем», – ответил он"
(Зі статті Д.М. Доброчаєвої 1960 р.)

"Вначале 1944 г. В.Г. Хржановский написал отцу о возможности переехать работать в Киев, в Институт ботаники АН УССР. Договорился в «высоких» инстанциях, что, когда М.Г. Попов будет работать у них, его изберут действительным членом Академии (потом на это место избрали кого-то другого, а отца сделали членом-корреспондентом).
Обедали мы какое-то время по приезду у Хржановских, внося, конечно, продукты (тогда это не могло быть иначе). Жили Хржановские в Ботаническом (кажется так) переулке. Жена Владимира Геннадьевича маленькая, хорошенькая, имела очень сильный хороший голос, сопрано. Она занималась с педагогом в этом же доме, и мы часто слушали ее пение, в частности, помню, «Рассвет» Леонкавалло. Мы с ней ходили на небольшой рынок недалеко от них, продукты были в изобилии: молоко покупали не литрами, а «сулеями» – большими бутылями. Елена Михайловна, «Елка», как ее называл Владимир Геннадьевич, не была мягким человеком, но к нам относилась очень хорошо (мы и позже, во Львове, бывали у них, ездили вместе за город; родившуюся у Хржановских дочь папа звал «Орбикулята» и очень любил). Елена Михайловна дорожила отношением папы к Владимиру Геннадьевичу, которого он неустанно, непрерывно «просвещал» и в ботанике и в общих вопросах. Ботанике он обучал его не только в экспедициях и на работе, но даже в городе, на газонах. В политических вопросах влияние отца было большим, чего Елена Михайловна явно побаивалась, но терпела, тем более, что Владимир Геннадьевич умел совмещать в себе новые представления со стремлением иметь связи в высоких партийных кругах, и оставаться «дипломатом» и не чуждаться интриг… Но многие так жили. Отец бывал с ним достаточно резок. Вопрос к Владимиру Геннадьевичу «собирается ли тот заниматься когда-либо научной работой», обижал его, но Владимир Геннадьевич сохранил на всю жизнь к Михаилу Григорьевичу глубокую, я бы сказала, родственную, привязанность и испытывал «пиетет».
Но вернусь к киевскому периоду. Киев после победы был полон ликования, несмотря на потери и на огромные разрушения. Всюду виднелись руины. Конечно, я говорю об общей атмосфере. Горе людей, потерявших близких, и страдания изувеченных, на улицы не выплескивались или были мало заметны в общем ликовании. Отец с горечью сетовал, как все скоро забывается.
Чувствовался и национализм. Коснулось это и отца в институте сразу. А.С. Лазаренко, хорошо знавший папу, насколько я поняла, еще по Алма-Ата, встретил его словами: «Зачем вы к нам на Украину приехали?».
Отец работал в Институте ботаники и во вновь создавшемся Ботаническом саду АН УССР. Сад административно, кажется, был связан с институтом. Директором сада был Николай Николаевич Гришко – маленький, подвижный, общительный. Отец занимался Садом с большим подъемом, то, что называется, «вкладывал душу». После Батумского ботанического сада у него был и опыт, и интерес к такой деятельности. Думаю, что основные принципы устройства Сада в Киеве были заложены им. Помню большие чертежи-планы Сада, помню оживленное обсуждение их с Н.Н. Гришко. Приглашался и архитектор, молодой и очень энергичный, поскольку в Саду предполагались архитектурные сооружения с колоритом «регионов». Сад должен был строиться по региональному, географическому принципу. Не знаю, что потом было реализовано, что нет.
Мы прожили в Киеве около полутора лет. Отец решил переехать во Львов: там организовался Львовский филиал АН УССР. Основанием для такого решения в первую очередь была, конечно, перспектива работать в Карпатах и при этом достаточно независимо. По свойствам своей натуры, из-за профессиональных интересов и в силу сложившейся жизненной практики, отец легко и охотно менял обстановку, регион.
В Львове отец заведовал Отделом ботаники в филиале и кафедрой в университете (кажется, она называлась кафедрой высших растений). Меня отец попросил пойти учиться в техникум – он боялся, что в случае его ареста или вынужденной потери работы, я останусь без специальности. Он записал меня в Горно-топливный техникум (это был его выбор, правда, папа знал, что я вроде бы склоняюсь к геологии). Я как будто даже не сдавала вступительных экзаменов – желающих поступить было немного. Вряд ли это было удачное решение в смысле выбора конкретной профессии, но я как-то не думала об этом, тем более, что в перспективе все равно предполагалось окончание ВУЗа. Отец считал, что, если все будет хорошо, я уеду учиться за границу. Он, как и многие, думал, что грядут большие перемены в государстве. Что касается неустойчивости своего положения, отец был, как показали наступившие скоро события, абсолютно прав. Пока же наступило интересное яркое время (хотя многое, конечно, и угнетало). Папа отказался от роскошной университетской квартиры и взял ордер на квартиру в особнячке у края Кайзервальда (правда, этот Кайзервальд не имел деревьев) в конце улицы Святого Войцеха, поэтическом районе, недалеко от Замковой Горы ...
Поляки оставляли Львов с огромной болью. В частности, из-за оставляемых могил – у них особое отношение к покойным близким. В университете продолжали еще работать польские ученые, конечно, только небольшая часть из общего числа. Надо сказать, что отношения с ними были не только хорошими, но и очень дружественными, поскольку они умели видеть разницу между «советами» и коллегами. Так было на кафедрах ботанической и геологической. Наверное, сходное положение было и в других местах. У нас сложилось впечатление, что многие образованные поляки хорошо знали русскую литературу, в частности, поэзию и именно не переводную, а на русском языке. От польки-геолога Миты Кокашинской мы узнали многое из поэзии Бальмонта, Северянина, Гумилева.
Отца ботаники-поляки очень ценили, сразу прочувствовав его масштаб как ученого и как личности: И. Модальский, В. Тимракевич – сотрудники кафедры и Т. Вильчинский – не помню, где он работал, но бывали у него на ботаническом «огруде»; отец его опекал и брал его с собой в командировку в Москву знакомить с ботаниками. Отец им внушал, что Польша теперь будет иная, советская и уезжать из Львова им нет смысла. Но оставаться в Львове, даже Вильчинский – кажется, одинокий и относительно, как мне казалось, пожилой – не захотели. Модальский сказал, что он хочет, чтобы его дети выросли настоящими поляками.
Нас поражал «домашний стиль», царивший при поляках на кафедрах в университете, в «ботаническом огруде», особенно на кафедре геологии. Он был, видимо, и в других местах. Мы видели его в Ветеринарном институте, который не то был и раньше в таком качестве, не то возник на базе какого-то другого учреждения. Многие вещи на кафедрах, в частности, книги для библиотеки кафедры были куплены сотрудниками на свои деньги. Нам говорили, что пан Рогаля, геолог-нефтяник, особенно много делал в этом отношении, имея деньги от производственников. У него на кафедре геологии жил постоянно его любимый попугай по кличке «Лори» (возможно, и по породе тоже). Днем за едой преподавателей следили – покупали и что-то готовили – сотрудники, вроде наших лаборантов без специального образования. Помню, у Вильчинского при служебном кабинете была маленькая темная комнатка для отдыха. Там была полка с художественной литературой, кушетка, столик с настольной лампой. И насколько я понимаю, это было в порядке вещей. Но надо отметить, что польские интересы (до прихода «русских») охранялись тщательно. Западные украинцы, как правило, оканчивали иные университеты, часто за границей. Да и на работу брали украинцев в основном не на столь квалифицированную, как преподавание в университетах. Такое у нас сложилось впечатление. Думаю, что в основном верное. Вокруг же Львова, на земле, жили и трудились украинцы.
В Львовский период отец, конечно, интенсивнее всего занимался изучением Карпат. Один или два раза ездила в экспедицию с ним в Карпаты и я (часть времени в одной из поездок с нами был В.Г. Хржановский). Необычная природа, своеобразные маленькие города, их непривычный для нас быт, еще с сохранившимися кое-где частными столовыми типа кафе, где играли скрипачи; мир полонин, где гуцулы выпасали овец…
Но экспедиции были и опасны: многие места были неблагополучны в отношении бандеровцев, или тех, кого к ним причисляли. Мы с папой как-то попали в очень трудную ситуацию, проводниками у нас было два местных жителя, которые в походе обнаружили к нам явную враждебность. Помню, как дрожал, «скулил» и сердился на отца за то, что тот вовлек его в такой опасный поход, один ботаник (фамилии не знаю), ненадолго к нам присоединившийся в один из походов, хотя это был самый обычный поход с возвращением на ночь на базу. В пограничном районе отцу навязали охрану (с десяток солдат), что было утомительно, мешало ему спокойно работать. Отец норовил «ускользнуть», для этого как-то ушли мы очень рано, до общего подъема. Не исключено, что границу охраняли от нас, вероятно, боялись, что мы убежим. В районах с гуцульским населением нас встречали радушно. Как-то устроили нас в одном доме даже с комфортом, на пуховиках и белоснежных простынях! И в других некоторых районах было спокойно. Жили мы как-то в доме большом и богатом, лесничего. Он и вся его семья были определьно гостеприимны. Хозяин напоминал, как мне казалось, колониального полковника. Дочь, настоящая прекрасная пана, жила там с малолетним сыном, отец которого румын, был по ту сторону границы. Не знаю, когда им удалось соединиться, и удалось ли.
Но вот в университете начались, вернее, усилились неприятности. Участились комиссии с проверкой работы. У отца положение стало угрожающим. Его обвиняли в неправильном преподавании – в неумении! Или в нежелании излагать в лекциях достижения советской биологической науки. Это был, видимо, 1947 год, а может быть начало 48-го (но, конечно, до печально известной сессии ВАСХНИЛ). Отец был человеком бескомпромиссным, вспыльчивым. И ответы его были соответствующими…
Один из партийных деятелей Кадымский (кажется, парторг) обвинил отца в том, что он «развращает молодую дегенерацию»… Так, на Ученом совете университета обвинили западноукраинских ученых (не биологов) в связях с бандеровцами; при этом было сказано: «Мы припрем их к стенке и вырвем у них признание». Отец, конечно, выступил, сказал, что если это так, то это дело соответствующих органов, что он «не позволит превращать Ученый совет в застенок». Я, конечно, все это знаю по рассказам, но думаю, достаточно точно, поскольку все это обсуждалось по горячим следам. Все это привело к тому, что отцу решили дать «отпор». Он должен был выступить с докладом о своих взглядах по основным вопросам биологии. Он выступил перед большой аудиторией, насколько я знаю, в актовом зале Университета. Он понимал, очевидно, что ему уже не работать, и он выступил перед студентами и педагогами серьезно, обстоятельно, без всяких компромиссов. Да он иначе и не стал бы выступать, он не считал возможным, хоть в какой-то мере отходить от своих принципов. В частности, на провокационный вопрос, какими методами он руководствуется в работе (конечно, подразумевалась методология), в теоретической ее части, он отвечал: «Методом здравого смысла, научным». Многие наши знакомые, коллеги родителей, не одобряли его позиции в университете и этот доклад; говорили, что время Дон-Кихотов прошло; никто не выступил в его защиту, когда его увольняли. Но я чувствовала, что некоторые из них испытывали «дискомфорт». Это сказывалось в повышено-внимательном отношении к нам, близким отца. И тогда, и позже.
После доклада отца сразу же уволили из университета. Сразу же сняли и ректора, как допустившего такое выступление перед широкой аудиторией. Гурия Николаевича Савина – председателя Львовского филиала АН УССР – обязали уволить отца. Он пришел к нам домой и объяснил, что иного выхода у него нет. Отец все понимал, и они остались в хороших отношениях. Гурий Николаевич приезжал в начале 50-х годов в Иркутск по делам Академии. Помню очень дружескую поездку отца и Савина на Байкал – были еще его жена и я с сестрой, приехавшей из Ленинграда.
Отцу пришлось уехать из Львова. Сперва он поехал в Москву, к президенту АН СССР С.И. Вавилову, тот сказал, что идут еще более трудные, особенно для биологов времена и предложил Сахалинский комплексный институт (кажется, так он тогда назывался) и что-то еще на выбор. Отец выбрал Сахалин, сказав, что ему там более интересно, – он там не бывал ..."
(Зі статті С.В. Попової у книзі "Михаил Григорьевич Попов: Жизнь – дорога, счастье – конь, отдых – караван-сарай!" 2018 р.)

Перелік публікацій про Михайла Попова:

Список наукових праць Михайла Попова:

 1. Спрыгин И.И., Попов М.Г. Ботанико-географические исследования в Туркестане: Краткий обзор положения работ и их главнейших результатов. В кн.: Почвенные экспедиции в бассейнах р.р. Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Вып. 1. Вып. 1. Геологические, почвенные и ботанико-географические наблюдения и исследования в низовьях р.р. Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. – М., 1915. – С. 45–63.
 2. Попов М.Г. Ботанико-географический очерк гор Султан-Уиз-Даг. В кн.: Почвенные экспедиции в бассейнах р.р. Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Вып. 1. Вып. 1. Геологические, почвенные и ботанико-географические наблюдения и исследования в низовьях р.р. Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. – М., 1915. – С. 63–80.
 3. Коровин Е.П., Культиасов М.В., Попов М.Г. Descriptiones plantarum novarum in Turkestania lectarum. Описание новых видов растений, собранных в Туркестане. В кн.: Почвенные экспедиции в бассейнах р.р. Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Вып. 2. Почвенные и ботанико-географические наблюдения и исследования в бассейнах р.р. Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. – М., 1916. – С. 39–90.
 4. Попов М.Г., Спрыгин И.И. Megacarpea orbiculata B. Fedtsch. et M. gigantea Rgl. В кн.: Почвенные экспедиции в бассейнах р.р. Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Вып. 2. Почвенные и ботанико-географические наблюдения и исследования в бассейнах р.р. Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. – М., 1916. – С. 91–94.
 5. Попов М.Г. Плющ (Hedera) в Западном Тянь-Шане // Труды Пензенского общества любителей естествознания. – 1917. – Вып. 3–4. – С. 117–130.
 6. Попов М.Г. Новые и редкие растения Бухары // Труды Пензенского общества любителей естествознания. – 1917. – Вып. 3–4. – С. 269–272.
 7. Попов М.Г. О растительности гор Сары-Тау и урочища Сель-Рохо в Кокандском уезде Ферганской области // Труды Туркестанского государственного университета. – 1922. – Вып. 4. Бюллетень Института почвоведения и геоботаники № 1. – С. 1–68.
 8. Попов М.Г. Растительность гор Сары-тау. Из Кон-и-Гутской поездки (Ферганская область, Кокандский уезд) // Труды Туркестанского государственного университета. – 1922. – Вып. 5. Отчет о деятельности и протоколы заседаний биологического отделения Туркестанского научного общества. – С. 7–8.
 9. Попов М.Г. Ботанические результаты Угамской экспедиции летом 1921 г. // Труды Туркестанского государственного университета. – 1922. – Вып. 5. Отчет о деятельности и протоколы заседаний биологического отделения Туркестанского научного общества. – С. 25.
 10. Попов М.Г. [Замечание по поводу реликтовой флоры Западного Тянь-Шаня в понимании Б.А. Федченко. Выступление в прениях по докладу М.В. Культиасова «Материалы к характеристике растительности предгорий Западного Тянь-Шаня»] // Труды Туркестанского государственного университета. – 1922. – Вып. 5. Отчет о деятельности и протоколы заседаний биологического отделения Туркестанского научного общества. – С. 29.
 11. Попов М.Г. [Сообщение о причинах распределения по Южному Туркестану полынной формации. Выступление в прениях по докладу М.В. Культиасова «Материалы к характеристике растительности предгорий Западного Тянь-Шаня»] // Труды Туркестанского государственного университета. – 1922. – Вып. 5. Отчет о деятельности и протоколы заседаний биологического отделения Туркестанского научного общества. – С. 30.
 12. Попов М. Ботанико-географический очерк северной Хивы // Известия Туркестанского отдела Русского географического общества. – 1922. – Т. 15. – С. 33–54.
 13. Попов М.Г. Новые виды рода Astragalus из Туркестана // Ботанические материалы Гербария Главного ботанического сада РСФСР. – 1923. – Т. 4, вып. 19–20. – С. 153–159.
 14. Попов М.Г., Баранов П.А. Descriptiones plantarum novarum in regione alpine montium Talas Alatau collectarum // Ботанические материалы Гербария Главного ботанического сада РСФСР. – 1923. – Т. 4, вып. 21–22. – С. 175–176.
 15. Попов М.Г. Флора пестроцветных толщ (краснопесчаниковых низкогорий) Бухары (Фрагмент к истории флоры Туркестана) // Труды Туркестанского научного общества. – 1923. – Т. 1. – С. 3–42.
 16. Попов М.Г., Введенский А.И. Новый род из семейства губоцветных Stachyopsis genus novum Labiatarum // Труды Туркестанского научного общества. – 1923. – Т. 1. – С. 119–122.
 17. Попов М.Г. Семейства Papaveraceae и Cruciferae. В кн.: Определитель растений окрестностей Ташкента: Иллюстрированное руководство к определению дикорастущих сосудистых споровых и цветковых растений. Вып. 2. – Ташкент, 1924. – С. 134–160 [Праця не була завершена]
 18. Попов М.Г. [Голодностепская экспедиция: Маршрут экспедиции М.Г. Попова и А.И. Введенского, совершенной в 1923 г. в Голодную степь] // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1924. – Вып. 3. – С. 68.
 19. Popov M., Vvedensky A., Korovin E., Kultiassov M. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. I-II // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1924. – Вып. 7 (приложение). – 32 с.
 20. Попов М. Краеведение в Туркестане // Краеведение. – 1924. – Т. 3. – С. 311–312 [Помилково вказано авторство «И. Попов»]
 21. Попов М.Г. Новые виды туркестанской флоры // Ботанические материалы Гербария Главного ботанического сада РСФСР. – 1924. – Т. 5, вып. 3. – С. 37–39.
 22. Попов М.Г. Новые и критические виды губоцветных Туркестана // Ботанические материалы Гербария Главного ботанического сада РСФСР. – 1924. – Т. 5, вып. 10. – С. 153–156.
 23. Попов М.Г. Пещера Кан-и-Гут в Ферганских горах // Известия Туркестанского отдела Русского географического общества. – 1924. – Т. 17. – С. 179–184.
 24. Попов М.Г. [Ботанические экспедиции летом 1924 г.: Маршруты М.Г. Попова в 1924 г.] // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1925. – Вып. 9. – С. 200–201. 
 25. Vvedensky A., Popov M., Korovin E., Rajkova H. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. III-V // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1925. – Вып. 9 (приложение). – 40 с.
 26. Попов М.Г. Generis Zygophylli species asiaticae // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1925. – Вып. 11. – С. 105–123. – 1926. – Вып. 12. – С. 109–126. 
 27. Popov M., Vvedensky A. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. VI-VII // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1925. – Вып. 11 (приложение). – 26 с.
 28.  Попов М.Г. Десять лет работы в Средней Азии: (автообзор) // Известия Института почвоведения и геоботаники Среднеазиатского государственного университета. – 1925. – № 1. – С. 27–37 [Текст праці доступний у книзі: Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1, с. 21–28]
 29. Попова Г.М., Попов М.Г. Дикая яблоня и алыча в горах Чимгана // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1925. – Вып. 11. – С. 99–103.
 30. Попов М.Г. Краткий очерк растительности Таджикистана. В кн.: Таджикистан: Сборник статей. – Ташкент, 1925. – С. 45–62.
 31. Попов М.Г., Батуева Т.М. Наблюдения над полиморфизмом Roemeria rhoeadiflora Boiss. в Туркестане // Известия Государственного института опытной агрономии. – 1925. – Т. 3, № 2–4. – С. 149–150.
 32. Попов М.Г. Экологические типы растительности пустынь Южного Туркестана // Известия Главного ботанического сада РСФСР. – 1925. – Т. 24. – С. 168–175 [Текст праці також доступний у книзі: Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1, с. 29–36]
 33. Попов М.Г. [Маршрут М.Г. Попова весной 1925 г. в Самаркандской области] // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1926. – Вып. 12. – С. 131.
 34. Vvedensky A., Popov M., Kultiassov M. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. VIII-IX // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1926. – Вып. 12 (приложение). – 26 с.
 35. Попов М.Г. Phlomis Vavilovi sp. n. и родственные ему виды: К познанию подрода Phlomidopsis Benth. в Средней Азии // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1926. – Вып. 13. – С. 129–152.
 36. Попов М.Г. Fragmenta monographie Astragalorum Asiae Mediae // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1926. – Вып. 14. – С. 127–144.
 37. Korovin E., Popov M. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. X. Addenda et corrigenda. Index alphabeticus // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1926. – Вып. 14 (приложение). – 29 с.
 38. Попов М.Г. Географо-морфологический метод систематики и гибридизационные процессы в природе // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1927. – Т. 17, № 1. – С. 221–290 [Текст праці доступний у книзі: Попов М.Г. Филогенетика, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1, с. 37–67]
 39. Попов М.Г. Основные черты истории развития флоры Средней Азии // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1927. – Вып. 15. – С. 239–292 [Текст праці також доступний у книзі: Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1, с. 68–116]
 40. Popov M., Vvedensky A., Korovin E. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. XI-XIII // Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. – 1927. – Вып. 15 (приложение). – 53 с.
 41. Попов М.Г. Гибризационные явления в природе и значение их для эволюции. В кн.: Дневник Всесоюзного съезда ботаников в Ленинграде в январе 1928 г. – Л., 1928. – С. 92–93.
 42. Попов М.Г. Растительные высотные пояса в горах Средней Азии. В кн.: Дневник Всесоюзного съезда ботаников в Ленинграде в январе 1928 г. – Л., 1928. – С. 122–123.
 43. Vvedensky A., Popov M., Thellung A., Kultiassov M., Iljin M. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. XIV-XX. Addenda et corrigenda. Index alphabeticus // Труды Среднеазиатского государственного университета. Серия VIII b. Ботаника. – 1928. – Вып. 3. – 120 с.
 44. Попов М.Г., Костина К.Ф, Пояркова А.И. Дикие плодовые деревья и кустарники Средней Азии // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1929. – Т. 22, № 3. – С. 241–483.
 45. Попов М.Г. Род Cicer и его виды. К проблеме происхождения средиземноморской флоры. Опыт морфологической и географической монографии // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1929. – Т. 21, № 1. – С. 3–240.
 46. Попов М.Г. Мировые фонды диких плодовых растений и их значение для плодоводства. В кн.: Достижения и перспективы в области прикладной ботаники, генетики и селекции. – Л., 1929. – С. 435–447.
 47. Попов М.Г. Об одном замечательном виде Trigonella из Туркестана // Известия Главного ботанического сада РСФСР. – 1929. – Т. 28, № 3–4. – С. 400.
 48. Баранов П.А., Попов М.Г., Райкова А.И. Виноградарство Нухурии. Опыт районной ампелографии // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1930. – Т. 24, № 1. – С. 167–282.
 49. Попов М.Г. Материалы к построению перспективного плана по виноградарству в СССР на 1930–1933 гг. В кн.: Растениеводство СССР: Материалы по составлению плана на 1931 г. – Л., 1930. – С. 559–566.
 50. Попов М.Г. Heliotropioideae Азиатской части СССР // Труды Ботанического сада АН СССР. – 1931. – Т. 42, вып. 2. – С. 210–247.
 51. Попов М.Г. Между Монголией и Ираном: Основные ботанико-географические черты Синьцзяня – самой западной провинции Китая – по данным собственных исследований 1929 г. и сводки литературных сведений по этой стране // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1931. – Т. 26, № 3. – С. 45–84.
 52. Попов М.Г. The description of two new spices of plants from Sinkiang // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1931. – Т. 26, № 3 (дополнение). – С. 1–2.
 53. Попов М.Г. Род Ephedra L. В кн.: Флора Туркмении. Т. 1, вып. 1. – Л., 1932. – С. 16–21.
 54. Попов М.Г. Род Asparagus L. В кн.: Флора Туркмении. Т. 1, вып. 2. – Л., 1932. – С. 311–315.
 55. Аболин Р.И., Бунаков Е.В., Попов М.Г., Сапожников Н.И. К районированию полевых культур: Среднеазиатские республики. В кн.: Растениеводство СССР. Т. 1, ч. 1. – Л., 1933. – С. 260–296.
 56. Nevski S., Kreczetowicz V., Popov M., Gontscharov N. Schedae ad Herbarium Florae Asiae Mediae ab Universitate Asiae Mediae editum. Fasc. XXI-XXIII // Труды Среднеазиатского государственного университета. Серия VIII b. Ботаника. – 1934. – Вып. 17. – 94 с.
 57. Попов М.Г., Рубцов Н.И. Ботанико-географический очерк Алма-Атинского государственного заповедника // Бюллетень Казахстанского филиала АН СССР. – 1934. – № 1. – С. 29.
 58. Попов М.Г. Ботаническая характеристика обитаний диких плодовых в окрестностях г. Алма-Ата // Бюллетень Казахстанского филиала АН СССР. – 1934. – № 1. – С. 47–54.
 59. Попов М.Г. Дикие плодовые леса Узбекистана В кн.: Узбекистан. Труды и материалы I конференции по изучению производственных сил Узбекистана 19–28 декабря 1932 г. Т. 3. – Л., 1934. – С. 203–217.
 60. Попов М.Г. Виноградарство Узбекской ССР. В кн.: Узбекистан. Труды и материалы I конференции по изучению производственных сил Узбекистана 19–28 декабря 1932 г. Т. 3. – Л., 1934. – С. 305–312.
 61. Milovzorov A.I., Popov M.G., Korn W. Index seminum Horti Botanici Almaatensis Academiae Scientiarum. – Alma-Ata, 1935. – № 2. – 25 s.
 62. Попов М.Г., Каблуков А.Г., Мальковский М.П. Дикие плодовые заросли окрестностей Алма-Ата в Заилийском Алатау (Тянь-Шань). – Алма-Ата–М., 1935. – 122 с.
 63. Попов М.Г. Новые или критические растения, собранные в хребте Заилийском Алатау в окр. гор. Алма-Ата // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Новая серия. Отдел биологический. – 1935. – Т. 44, № 3. – С. 125–131.
 64. Попов М.Г. Происхождение таджикского плодоводства. В кн.: Плодовые Среднего Таджикистана. – Л., 1935. – С. 3–30.
 65. Milovzorov A.I., Popov M.G., Dingelstedt Th.N. Index seminum Horti Botanici Almaatensis Academiae Scientiarum. – Alma-Ata, 1936. – № 3. – 29 s.
 66. Попов М.Г. Новый вид Gagea Казахстана – Gagea iliensis M. Pop. sp. nova // Бюллетень Казахского университета. – 1936. – № 1. – С. 92–94.
 67. Попов М.Г., Андросов Н.В. Растительность заповедника Гуралаш и Зааминской лесной дачи. – Ташкент: Изд-во Ком. наук УзССР, 1937. – 40 с.
 68. Milovzorov A.I., Popov M.G., Poljacov P.P. Index seminum Horti Botanici Almaatensis Academiae Scientiarum. – Alma-Ata, 1937. – № 4. – 29 s.
 69. Попов М.Г. [Реферат: Hagerup O. Zur Abstammung einiger Angiospermen durch Gnetales und Coniferae. Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab // Biologiske Meddelelser. 1934. V. 11. № 4. P. 1–83] // Советская ботаника. – 1937. – № 3. – С. 142–144.
 70. Попов М.Г. [Реферат: Hagerup O. Zur Abstammung einiger Angiospermen durch Gnetales und Coniferae. Centrispermae. Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab // Biologiske Meddelelser. 1936. V. 8. № 6. P. 1–59] // Советская ботаника. – 1937. – № 3. – С. 144–146.
 71. Попов М.Г. Бобовые – Leguminosae. В кн.: Флора Таджикистана. Т. 5. – М.–Л., 1937. – С. 661–663, 671–672.
 72. Попов М.Г. Новые виды бобовых из Средней Азии // Ботанические материалы Гербария Ботанического института АН СССР. – 1937. – Т. 7, вып. 1. – С. 13–21.
 73. Попов М.Г. Семейство Papaveraceae Juss. В кн.: Флора СССР. Т. 7. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 573–717, 748–753.
 74. Попов М.Г. Новые Astragaleae из флоры Средней Азии // Ботанические материалы Гербария Ботанического института АН СССР. – 1938. – Т. 7, вып. 5. – С. 111–117.
 75. Попов М.Г. [Выступление в прениях по докладу А.Н. Криштофовича «История Палеарктики в течение неогена на основании палеонтологических данных»] // Советская ботаника. – 1938. – № 2. – С. 18–19.
 76. Попов М.Г. Новые виды растений из Средней Азии // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 1938. – Т. 47, № 1. – С. 84–88.
 77. Попов М.Г. Основные периоды формообразования и иммиграций во флоре Средней Азии в век антофитов и реликтовые типы этой флоры. В сб.: Проблема реликтов во флоре СССР: Тезисы совещания. Т. 1. – М.–Л., 1938. – С. 10–26.
 78. Попов М.Г. Основные периоды формообразования и иммиграций во флоре Средней Азии в век антофитов и реликтовые типы этой флоры [резюме доклада] // Советская ботаника. – 1938. – № 2. – С. 40–41, 46–48 [прения: с. 41–46].
 79. Попов М.Г. Поразительная находка тропического папоротника в горах Аджарии // Советская ботаника. – 1939. – № 8. – С. 100.
 80. Попов М.Г. Hymenophyllum tunbridgense Sm. – новый гражданин кавказской флоры // Заметки по систематике и географии растений Тбилисского ботанического института. – 1940. – № 9. – С. 7–11.
 81. Попов М.Г. Новые виды рода Erigeron из Средней Азии // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1940. – Т. 8, вып. 4. – С. 49–56.
 82. Попов М.Г. Новые виды флоры Тянь-Шаня (Средней Азии) // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1940. – Т. 8, № 5. – С. 72–76, 169.
 83. Попов М.Г. Опыт монографии рода Eremostachys Bge // Новые мемуары Московского общества испытателей природы. – 1940. – Т. 19. – 166 с.
 84. Попов М.Г. Растительный покров Казахстана. – М.–Л., 1940. – 216 с.
 85. Попов М.Г. Флора Алмаатинского государственного заповедника (Список папоротникообразных, голосеменных и покрытосеменных растений, составлен по сборам и наблюдениям за 1933–1937 гг.) // Труды Алмаатинского заповедника. – 1940. – Т. 3. – С. 1–50.
 86. Попов М.Г. Высотные пояса Заилийского Алатау. В кн.: Растительность Казахстана. Т. 2. Материалы исследований растительности Казахстана. – М.–Л., 1941. – С. 1–24.
 87. Попов М.Г. Географо-генетические элементы флоры Алмаатинского заповедника (1933 г.). В кн.: Растительность Казахстана. Т. 2. Материалы исследований растительности Казахстана. – М.–Л., 1941. – С. 25–42.
 88. Попов М.Г. Ботаническая характеристика верховьев Чилика (1934 г.). В кн.: Растительность Казахстана. Т. 2. Материалы исследований растительности Казахстана. – М.–Л., 1941. – С. 128–132.
 89. Попов М.Г., Чабан П.С. Зеленые насаждения г. Алма-Аты и их реконструкция. В кн.: Растительность Казахстана. Т. 2. Материалы исследований растительности Казахстана. – М.–Л., 1941. – С. 292–289.
 90. Попов М.Г. Материалы к флоре Зеравшанской долины. Сем. Сложноцветные // Труды Узбекского государственного университета. Новая серия. Биология. – 1941. – № 27, вып. 14. – 107 с.
 91. Закиров К.З., Попов М.Г. Материалы к флоре Зеравшана. Сем. Бурачниковые // Труды Узбекского государственного университета. Новая серия. Биология. – 1941. – № 28, вып. 15. – 26 с.
 92. Попов М.Г. Новые кавказские растения, собранные в 1939 году // Заметки по систематике и географии растений Тбилисского ботанического института. – 1941. – № 10. – С. 16–18.
 93. Гончаров Н.Ф., Попов М.Г. Подрод Trimeniaeus, секции Helmia, Xiphidium и Ammodendron подрода Cercidothrix, подрод Epiglottis, подрод Calycocystis [род Astragalus]. В кн: Флора СССР. Т. 12. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1945. – С. 274–318, 545–549, 646–738, 752–781, 782–868, 882.
 94. Попов М.Г., Хржановский В.Г. Систематический анализ видов, объединяемых под названием Asperula cynanchica на Украине. К вопросу об эндемизации украинской флоры // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 1945. – Т. 50, № 5–6. – С. 91–99.
 95. Попов М.Г. [Выступления в прениях по докладу Кац Н.Я., Кац С.В. «История растительности болот севера Сибири как показатель изменений последникового ландшафта»] // Труды Института географии АН СССР. – 1945. – Т. 37. – С. 178.
 96. Попов М.Г. [Выступления в прениях по докладу Федоровича Б.А. «Вопросы палеогеографии равнин Средней Азии»] // Труды Института географии АН СССР. – 1945. – Т. 37. – С. 350–351.
 97. Попов М.Г., Чугаєва Г.С. Матерiали до флори долини Зеравшана в Середнiй Азiї // Науковi записки Львiвського університету. Серія біологічна. – 1945. – Т. 4, № 3. – С. 123–163.
 98. Попов М.Г. Ботанико-географическое расчленение рода на примере рода Onosma // Ботанический журнал СССР. – 1947. – Т. 32, № 5. – С. 223–224.
 99. Попов М.Г. Закарпатська Україна i її рослиннiсть // Доповіді та повiдомлення Львiвського університету. – 1947. – № 1. – С. 87–89, 170.
 100. Попов М.Г. К истории развития флоры (флорогенезу) Украины // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Новая серия. Отдел биологический. – 1947. – Т. 52, № 1. – С. 91–108 [Текст праці також доступний у книзі: Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1., с. 117–129]
 101. Попов М.Г. Новые виды рода астрагал // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1947. – Т. 10. – С. 3–29.
 102. Попов М.Г. Род Erigeron в горах Средней Азии // Труды Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. Сер. 1. Флора и систематика высших растений. – 1948. – Вып. 7. – С. 7–44.
 103. Попов М.Г. Очерк растительности и флоры Карпат. – М.: Изд. МОИП, 1949. – 303 с.
 104. Попов М. 3301. Astragalus ammodendron Bge. 3302. Astragalus angarensis Turcz. 3305. Astragalus chaetolobus Bge. 3308. Astragalus cornutus Pall. 3311. Astragalus dendroides Kar. et Kir. 3313. Astragalus falcigerus M. Pop. 3314. Astragalus fruticosus Pall. 3316. Astragalus Jonae Palib. 3317. Astragalus karakugensis Bge. 3318. Astragalus macropus Bge. 3319. Astragalus macrotropis Bge. 3320. Astragalus medius Schrenk. 3323. Astragalus petropylensis Bge. 3328. Astragalus virgatus Pall. 3329. Astragalus Zingeri Korsh. 3330. Astragalus Zingeri Korsh. var. violascens M. Pop. nov. var. В кн.: Список растений Гербария флоры СССР. Т. 11, вып. 67. – М.–Л., 1949. – С. 54–55, 57, 58, 60, 61, 62–65, 66–67, 69–70.
 105. Попов М.Г. Эндемичные виды грязевого вулкана Магуитан (Южный Сахалин) // Ботанический журнал. – 1949. – Т. 34, № 5. – С. 486–492.
 106. Попов М.Г. Родина Cyperaceae. У кн.: Визначник рослин УРСР. – К.–Х., 1950. – С. 797–837.
 107. Попов М.Г. Заметка о роде Heterocarium DC. // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1950. – Т. 13. – С. 206–211.
 108. Попов М.Г. Род Rindera в пределах флоры СССР // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1950. – Т. 13. – С. 212–227.
 109. Попов М.Г. О применении ботанико-географического метода в систематике растений. В сб.: Проблемы ботаники. Т. 1. – М.–Л., 1950. – С. 70–108.
 110. Попов М.Г. Растительность острова Монерон (Японское море): Ботанико-географический очерк // Ботанический журнал. – 1950. – Т. 35, № 4. – С. 355–366.
 111. Попов М.Г. Новый вид анемоны с Сахалина // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1951. – Т. 14. – С. 141–143.
 112. Попов М.Г. К познанию рода Onosma L. // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1951. –Т. 14. – С. 287–304.
 113. Попов М.Г. Новые бурачниковые // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1951. – Т. 14. – С. 305–335.
 114. Попов М.Г. Два новых рода из семейства бурачниковых Средней Азии (Tianschaniella B. Fedtsch. и Stephanocaryum M. Pop.) // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1951. – Т. 14. – С. 336–342.
 115. Попов М.Г. Краткий анализ флоры цветковых растений Сахалина // Ботанический журнал. – 1951. – Т. 36, № 4. – С. 376–387.
 116. Попов М.Г. Находки полушника (Isoetes) в Средней Сибири // Ботанический журнал. – 1951. – Т. 36, № 6. – С. 650.
 117. Попов М.Г. Sisyrinchium angustifolium Mill. в Прибайкалье // Ботанический журнал. – 1953. – Т. 38, № 5. – С. 742.
 118. Попов М.Г. Заметка о роде Corydalis DC. // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1953. – Т. 15. – С. 47–53.
 119. Попов М.Г. О системе и филогенетическом развитии рода Mertensia Roth. (Boraginaceae) на основании сравнения американских и азиатских видов // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1953. – Т. 15. – С. 248–266.
 120. Попов М.Г. О взаимоотношении леса (тайги) и степи в Средней Сибири // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 1953. – Т. 58, № 6. – С. 81–95.
 121. Попов М.Г. Семейство Boraginaceae (за исключением рода Rochelia). В кн.: Флора СССР. Т. 19. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 97–548, 564–691, 703–718.
 122. Павлов Н.В., Попов М.Г. Род Rochelia Rchb. В кн.: Флора СССР. Т. 19. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 548–564.
 123. Попов М. 3551. Tournefortia sogdiana (Bge.) M. Pop. 3600. Lindelofia Olgae (Rgl. et Smirn.) Brand. В кн.: Список растений Гербария флоры СССР. Т. 12, вып. 72. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1953. – С. 29–68.
 124. Попов М.Г. Два новых для флоры СССР рода покрытосеменных растений – Mannagettaea H. Smith (Orobanchaceae) и Megadenia Max. (Cruciferae) // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1954. – Т. 16. – С. 3–15.
 125. Попов М.Г. Система покрытосемянных растений в связи с проблемой их эволюции // Ботанический журнал. – 1954. – Т. 39, № 6. – С. 867–881.
 126. Попов М.Г. Находка шильника (Subularia) в Прибайкалье // Ботанический журнал. – 1955. – Т. 40, № 1. – С. 103. 
 127. Попов М. 3801. Carex dichroa Freyn – 3850. Patrinia rupestris (Pall.) Juss. В кн.: Список растений Гербария флоры СССР. Т. 13, вып. 77. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1955. – С. 3–37.
 128. Попов М.Г. Флора Байкальской Сибири и ее происхождение. В сб.: Новая Сибирь: Литературно-художественный альманах Иркутского отделения Союза писателей СССР. Кн. 33. – Иркутск, 1955. – С. 302–319 [Текст доступний у книзі: Михаил Григорьевич Попов: Жизнь – дорога, счастье – конь, отдых – караван-сарай!, с. 123–139]
 129. Попов М.Г. Ophioglossum vulgatum L. на Байкале // Ботанический журнал. – 1956. – Т. 41, № 2. – С. 1673.
 130. Попов М.Г. К вопросу о происхождении покрытосемянных // Ботанический журнал. – 1956. – Т. 41, № 5. – С. 768 [Текст праці доступний у книзі: Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1, с. 130–131]
 131. Попов М.Г. Эндемизм во флоре побережий Байкала и его происхождение. В сб.: Академику В.Н. Сукачеву, к 75-летию со дня рождения. – М.–Л., 1956. – С. 442–463.
 132. Попов М.Г. Эндемизм во флоре северо-восточного побережья Байкала. В кн.: Сборник материалов по изучению производственных сил Бурят-Монгольской АССР. Вып. 2. – Улан-Уде, 1956. – С. 407–419.
 133. Попов М.Г. К вопросу о происхождении тайги. Районирование тайги. В кн.: Сборник статей по результатам исследований в области лесного хозяйства и лесной промышленности в таежной зоне СССР. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1957. – С. 19–28.
 134. Попов М.Г. Степная и скальная флора Западного побережья Байкала // Труды Байкальской лимнологической станции. – 1957. – Т. 15. – С. 408–426.
 135. Попов М.Г. О взаимоотношениях и истории родов Papaver и Roemeria // Ботанический журнал. – 1957. – Т. 42, № 9. – С. 1389–1397.
 136. Попов М.Г. Основы типологии лесов Восточной Сибири // Труды Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения АН СССР. – 1957. – Вып. 5. – С. 5–21.
 137. Попов М.Г. Флора Средней Сибири. Том 1. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1957. – 555 с. – Том 2. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1959. – С. 556–918.
 138. Попов М.Г. Перспективы введения в культуру новых кормовых растений из дикорастущей флоры Восточной Сибири // Труды Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения АН СССР. Серия биологическая. – 1958. – Вып. 7. – С. 5–13.
 139. Попов М.Г. О возможностях сельскохозяйственного освоения земель вдоль железной дороги Тайшет–Усть-Кут // Труды Восточно-Сибирского филиала Сибирского отделения АН СССР. Серия биологическая. – 1960. – Вып. 22. – С. 3–11.
 140. Попов М.Г. Растительность Самаркандской области // Труды Института каракулеводства. – 1960. – Т. 10. – С. 85–141.
 141. Попов М.Г. Основы флорогенетики. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – 135 с. [Текст повторно опублікований у книзі: Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1, але він містить додаток "Список родов флоры Древнего Средиземья", с. 132–237]
 142. Попов М.Г., Бусик В.В. Конспект флоры побережий озера Байкал. – М.–Л.: Наука, 1966. – 216 с.
 143. Попов М.Г. Растительный мир Сахалина. – М.: Наука, 1969. – 136 с.
 144. Попов М.Г. Осоки Сахалина и Курильских островов. – М.: Наука, 1970. – 138 с.
 145. Попов М.Г. Особенности флоры Дальнего Востока сравнительно с европейской. – Ташкент: Фан, 1977. – 68 с. [Текст доступний у книзі: Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 1, с. 238–279]
 146. Попов М.Г. Дикорастущая флора Батумского ботанического сада. В сб.: Вопросы биоэкологии местных и интродуцированных растений Батумского ботанического сада. – 1980. – Т. 24. – С. 5–30.
 147. Попов М.Г. Происхождение и эволюция покрытосеменных растений. В кн.: Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 2. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 281–290.
 148. Попов М.Г. Теория систематических единиц (категорий). В кн.: Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 2. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 291–360.
 149. Попов М.Г. Опыт восстановления филогенетической истории семейства бурачниковых (Boraginaceae s.s.) на основе теоретических построений. В кн.: Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 2. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 361–447.
 150. Попов М.Г. Выступление по докладу И.В. Арембовского 9.XII.1953 г. "Методология, этапы и перспективы эволюционной теории". В кн.: Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 2. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 448–454.
 151. Попом М.Г. Проблема вида и эволюция органического мира. В кн.: Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: Избр. тр. в 2-х ч. Ч. 2. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 455–462.
 152. Попов М.Г. Автобиография М.Г. Попова, ботаника, доктора биологических наук, профессора и члена-корреспондента Украинской академии наук // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 89–134.
 153. Попов М.Г. Заметки об Oxytropis. В кн.: Михаил Григорьевич Попов: Жизнь – дорога, счастье – конь, отдых – караван-сарай! – Иркутск, 2018. – С. 140–147.
 154. Попов М.Г. Delphinium triste Fisch. ex DC. и его генезис. В кн.: Михаил Григорьевич Попов: Жизнь – дорога, счастье – конь, отдых – караван-сарай! – Иркутск, 2018. – С. 148–153.
 155. Попов М.Г. Березы в Прибайкалье. В кн.: Михаил Григорьевич Попов: Жизнь – дорога, счастье – конь, отдых – караван-сарай! – Иркутск, 2018. – С. 154–162.
Збірники вибраних публікацій праць Михайла Попова:

Праці інших авторів, що містять описи нових для науки таксонів з участю М.Г. Попова:
 • Баранов П.А. Ледник Корум-бель (из системы ледников по р. Майданталу) и флора его морены // Известия Туркестанского отдела Русского географического общества. – 1923. – Т. 16. – С. 133–148 [Parrya maindantalica Popov et Baranov, P. exscapa var. tianschanica Popov et Baranov]
 • Баранов П.А. Очерк растительности Чимгана // Известия Туркестанского отдела Русского географического общества. – 1924. – Т. 17. – С. 26–31 [Parrya albida Popov ex Baranov, Macrotomia ugamensis Popov ex Baranov, Dracocephalum spinulosum Popov ex Baranov, Mulgedium roseum Popov et Vved. ex Baranov, Astragalus baranovii Popov ex Baranov]
 • Введенский А.И. Decas Alliorum novarum ex Asia Media // Ботанические материалы Гербария Главного ботанического сада РСФСР. – 1924. – Т. 5, вып. 6. – C. 89–96 [Allium gypsaceum Popov et Vved.]
 • Линчевский И.А. Растительность Бадхыза. В сб.: Растительные ресурсы Туркменской ССР. – Л.: Изд-во ВИР, 1935. – С. 185-291 [Crataegus pseudomelanocarpa Popov ex Lincz.]
 • Гроссгейм А.А. Род Gagea Salisb. В кн.: Флора СССР. Т. 4. – Л.: Изд-во АН СССР, 1935. – С. 61–112, 734–738 [Gagea anisopoda Popov]
 • Ильин М.М. Семейство Chenopodiaceae Less. В кн.: Флора СССР. Т. 6. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – С. 2–354, 873–880 [Atriplex megalotheca Popov, Anabasis pauciflora Popov, Arthrophytum leptocladum Popov, Salsola subcrassa Popov, S. vvedenskyi Iljin et Popov]
 • Шишкин Б.К. Род Stellaria L. В кн.: Флора СССР. Т. 6. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – С. 389–423, 880–883 [Stellaria fontana Popov]
 • Невский С.А. Род Delphinium L. В кн.: Флора СССР. Т. 7. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 99–183, 722–727 [Delphinium confusum Popov]
 • Овчинников П.Н. Род Ranunculus L. В кн.: Флора СССР. Т. 7. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 351–509, 741–747 [Ranunculus transiliensis Popov]
 • Новопокровский И.В. Заметки об Astereae // Ботанические материалы Гербария Ботанического института АН СССР. – 1938. – Т. 7, вып. 6. – С. 131–137 [Erigeron pseuderigeron (Bunge) Popov ex Novopokr.]
 • Буш Н.А. Роды Eutrema R. Br. и Parrya R. Br. В кн.: Флора СССР. Т. 8. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1939. – С. 33–36, 256–272, 634, 645–647 [Eutrema pseudocordifolium Popov, Parrya pulvinata Popov, P. stenophylla Popov, P. subsiliquosa Popov]
 • Пояркова А.И. Род Crataegus L. В кн.: Флора СССР. Т. 9. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1939. – С. 416–468, 498–510 [Crataegus pseudomelanocarpa Popov ex Lincz.]
 • Юзепчук С.В. Род Malus Mill. В кн.: Флора СССР. Т. 9. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1939. –С. 357–372, 492–493 [Malus turkmenorum Juz. et Popov]
 • Липшиц С.Ю. Фрагменты к морфологии рода Scorzonera. Т. 2. – М., 1939. – С. 148, 150 [Scorzonera transiliensis Popov]
 • Бочанцев В.П., Введенский А.И. Новые виды растений // Ботанические материалы Гербария Ботанического института Узбекистанского филиала АН СССР. – 1941. – Вып. 3. – С. 3–20 [Clausia gracillima Popov ex Botsch. et Vved., C. tschimganica Popov ex Botsch. et Vved.]
 • Клоков М.В. Нові матеріали до пізнання української флори. I. Кілька нових видів флори УРСР // Ботанічний журнал АН УРСР. – 1946. – Т. 3, № 1–2. – С. 17–26 [Astragalus ucrainicus Popov et Klokov]
 • Закиров К.З. Новые виды флоры Зеравшана // Ботанические материалы Гербария Института ботаники и зоологии АН Узбекской ССР. – 1948. – Вып. 10. – С. 6–13 [Rochelia campanulata Popov et Zakirov, R. claviculata Popov et Zakirov]
 • Бочанцев В.П., Введенский А.И. Новые крестоцветные из Средней Азии // Ботанические материалы Гербария Института ботаники и зоологии АН Узбекской ССР. – 1948. – Вып. 12. – С. 3–12 [Erysimum vitellinum Popov, E. nuratense Popov ex Botsch. et Vved.]
 • Васильченко И.Т., Федченко Б.А. Род Oxytopis DC. (кроме секций Baikalia и Polyadena). В кн.: Флора СССР. Т. 13. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – С. 1–192, 206–213, 221–229, 541–552 [Oxytropis niedzweckiana Popov, O. robusta Popov, O. talgarica Popov]
 • Федченко Б.А. Новые виды рода Hedysarum L. // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1949. – Т. 11. – С. 114–119 [Hedysarum pskemense Popov ex B. Fedtsch.]
 • Шишкин Б.К. Род Krasnovia M. Pop. В кн.: Флора СССР. Т. 16. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 117–118, 591–592 [Krasnovia Popov ex Schischk., K. longiloba (Kar. et Kir.) Popov ex Schischk.]
 • Линчевский И.А. Род Cephalorrhizum M. Pop. et Korov. В кн.: Флора СССР. Т. 18. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 405–408, 746–747 [Cephalorhizum turcomanicum Popov]
 • Федоров Ан.А. Род Primula L. В кн.: Флора СССР. Т. 18. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 111–202, 723–728 [Primula pinnata Popov et Fed.]
 • Кнорринг О.Э. Род Phlomis L. В кн.: Флора СССР. Т. 21. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 57–108, 646–649 [Phlomis drobovii Popov, P. knorringiana Popov]
 • Куприянова Л.А. Род Leonurus L. В кн.: Флора СССР. Т. 21. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 145–157, 650 [Leonurus panzerioides Popov]
 • Голоскоков В.П. Новые виды гусиного лука из Северного Тянь-Шаня // Ботанические материалы Гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. – 1955. – Т. 17. – С. 86–89 [Gagea vaginata Popov ex Golosk. nom. illeg., правильна назва – G. neo-popovii Golosk.]
 • Введенский А.И. Род Pedicularis L. В кн.: Флора СССР. Т. 22. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – С. 687–795, 809–817 [Pedicularis grandis Popov] 
 • Павлов Н.В., Поляков П.П. Род Allium L. В кн.: Флора Казахстана. Т. 2. – Алма-Ата: Изд-во АН КазСССР, 1958. – С. 134–193 [Allium pseudoglobosum Popov]
 • Гамаюнова А.П. Род Aquilegia L. В кн.: Флора Казахстана. Т. 4. – Алма-Ата: Изд-во АН КазСССР, 1961. – С. 25–31 [Aquilegia atrovinosa Popov]
 • Гамаюнова А.П. Дополнения к I-IV томам "Флоры Казахстана" // Ботанические материалы Гербария Института ботаники АН Казахской ССР. – 1964. – Вып. 2. – С. 10–13 [Allium pseudoglobosum Popov, Aquilegia atrovinosa Popov, Ranunculus transiliensis Popov]
Перелік таксонів, описаних М.Г. Поповим з території України:

 • Asperula leiograveolens Popov & Chrshan. 1945, Бюллетень МОИП, отдел биологический, 50(5-6): 96. Описано з Лівобережного Лісостепу ("Киевская область, Переяславский район, сел. Карань, песчаные дюны над Днепром. 7. VII. 1924. А. Окснер (Herb. fl. reipubl. Sow. Ucrainicae, № 94, под A. graveolens M. B.").
 • Asperula maeotica Popov & Chrshan. 1945, Бюллетень МОИП, отдел биологический, 50(5-6): 97. Описано з Приазов'я ("insula Lupulina (О-в Бирючий) in mare Meotica. In steppis arenosis. 7. VII. 1927. Prjanischnikov").
 • Asperula pseudograveolens Popov & Chrshan. 1945, Бюллетень МОИП, отдел биологический, 50(5-6): 94. Описано з Лівобережного Степу ("Донбасс, Луганский округ, на песках около хутора Нижнего-Теплого в долине Донца. 15. VIII. 1925 г. Н. Підоплічка").
 • Asperula tephrocarpa Czern. ex Popov & Chrshan. 1945, Бюллетень МОИП, отдел биологический, 50(5-6): 96. Описано з Лівобережного Степу, тип не вказано ("широко распространен в восточной части Украины от берегов Азовского моря, на Мелитопольщине, Мариупольщине, Донбассе, по Дону, на Харьковщине, в Ворошиловградской обл.") [Пізніше М.В. Клоков (1961, Флора УРСР, 10: 136) обрав лектотипом зразок, зібраний В.М. Черняєвим в окол. с. Баранівка Біловодського району Луганської обл. - "in cretaceis. Барановка. Augusto 1849"]
 • Astragalus ucrainicus Popov & Klokov, 1946, Ботанічний журнал АН УРСР, 3(1-2): 22. Описано з Лівобережного Степу ("prov. Voroschilovgrad, prope pag. Verchneje in distr. Artemovsk. In declivio. 16. V. 1927. Leg. I. Zoz in herb. Universit. Charcov. conservatur").
 • Campanula subcapitata Popov, 1949, Очерк растительности и флоры Карпат: 295, 259. Описано з Закарпаття ("in Karpatis orientalibus (sylvaticis), in vicinate oppidi Rachov ad initia fl. Tissae (Dunabialis), in herbidis montanis elatioribus (regionis superioiris silvarum), solo agrilloso humoso, fl. et fr. 6. VII (Julio) 1946 eam M. G. Popov in speciminibus satis numerosis (12) legit"). 

 
 • Epilobium dominii Popov, 1949, Очерк растительности и флоры Карпат: 296, 213. Описано із Закарпаття ("in Carpatis orientalibus (Silvaticis, Waldkarpaten), in montium jugo Czerna Hora (Montes nigrae) dicto, radices seprentrionales ad cacumenis Petros (ch), ad rivulum Lopuszanka regiones abietinae fl. fr. 21. VII. 1946 M. G. Popov; ad fl. Tissa atra (Czerna Tissa) supra pagum Jasina (Korosmezo) ain angustiis Dovszina fl. et fr. imm. 25. VII. 1946, M. G. Popov".) 
 

 • Leontodon kulczynskii Popov, 1949, Очерк растительности и флоры Карпат: 299, 254 (cum auct. Popov & Chrshan.). Описано з Карпат ("in Karpatorum Silvaticorum ditione Marmarosch, in monte Stoh, ad confinium Rumaniae, in pratis subalpinis, 1600 m. Fl. et fr. imm. 31. VII. 1946, M. Popov") 
 •  Leucanthemum raciborskii Popov & Chrshan. 1949, Очерк растительности и флоры Карпат: 248. Описано з Карпат ("in montibus Svidovec in Carpatis Sylvaticis")
 

Два інших таксони, вказані М.Г. Поповим у його праці "Очерк растительности и флоры Карпат" (1949), лишилися невалідно опублікованими (тільки з короткими діагнозами у конспекті флори, поданими російською мовою): Picris hieracioides subsp. carpatica Popov і Calamagrostis obtusiflora Popov.